Codzienną pracą i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej kierują dwa organy wspólnoty mieszkaniowej. Są to zarząd i zebranie członków. Te dwa ciała podejmują najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty. Na mocy Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, każdy z właścicieli lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie tą nieruchomością….

 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powołany jest przez członków tej wspólnoty, na podstawie zapisów Ustawy o własności lokali, w celu kierowania bieżącymi sprawami wspólnoty i reprezentowania jej interesów na zewnątrz. Ma również obowiązek dbania o stosunki pomiędzy wspólnotą mieszkaniową, a poszczególnymi jej członkami, czyli właścicielami lokali wchodzących w jej skład. Pomiędzy zebraniami członków wspólnoty mieszkaniowej, to właśnie…

 

Najważniejszą władzą wspólnoty mieszkaniowej jest zebranie jej członków. To właśnie takie zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej może podejmować uchwały, na podstawie których swoje zadania może wykonywać zarząd, wykonując wolę i decyzje większości współwłaścicieli nieruchomości wspólnej. Na zebraniach prawo głosu mają jedynie właściciele lokali w danej nieruchomości lub ich pełnomocnicy i plenipotenci. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest każdy…

 

Z nieniejszego artykułu dowiedzą się Państwo czym jest uchwała zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej. Tylko na podstawie takich uchwał mogą być podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty mieszkaniowej i eksploatacji należących do niej budynków. Ustawa o własności lokali przewiduje, że uchwały wspólnoty mieszkaniowej mogą być podejmowane zarówno na zebraniu właścicieli lub w drodze indywidualnego zbierania głosów. Ustawodawca…